logo

Przeprowadzimy ocenę sytuacji finansowej, począwszy od analizy dynamiki i struktury pozycji bilansowych restauracji Ferrum, którą wykonamy w Załączniku 5.

Saldo waluty wzrosło w 2013 roku o 1.048 tysięcy rubli. lub 17,097%. Było to spowodowane wzrostem aktywów trwałych o 26,84% lub 10 56 tysięcy rubli. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 0,48% lub o 8 tysięcy rubli.

Udział aktywów trwałych wzrósł o 5,07%, choć na koniec 2012 roku był już dość duży i wyniósł 72,53%.

Aktywa trwałe reprezentowane są głównie przez środki trwałe (jest to budynek restauracyjny, wyposażenie kuchni i kuchni oraz dwa samochody) - ich udział jest zbliżony do udziału aktywów trwałych.

Biorąc pod uwagę, że udział środków trwałych w restauracji Ferrum jest wysoki, wciąż nie należy zwiększać tego udziału jeszcze bardziej, kupując nowy sprzęt, lepiej jest zmodernizować stary lub skorzystać z wynajętego.

Udział aktywów obrotowych zmniejszył się o 5,07% i wyniósł 27,47%. Aktywa obrotowe na koniec 2013 r. Reprezentowane są przez zapasy (11,63%), VAT od nabytych aktywów (1,74%) oraz należności krótkoterminowe (8,43%), krótkoterminowe inwestycje finansowe (KFW) (1,74%) oraz gotówka (3,92%). Ze wszystkich pozycji kapitału obrotowego tylko gotówka wzrosła o 0,94%, a KPH o 0,03%, pozostałe akcje zmniejszyły się.

Na koniec 2013 r. Zobowiązania restauracji Ferrum były reprezentowane przez kapitał i rezerwy o 8,34%, pozostałe pożyczone środki (91,66%) stanowiły zobowiązania krótkoterminowe (50,87%) oraz zobowiązania (40,78%). Ponadto sytuacja na początku 2013 r. Była lepsza, ponieważ środki pożyczone wyniosły 78,67%, a kapitał własny 21,33%, aw ciągu roku ich udział spadł o 12,99%, a kondycja finansowa restauracji Ferrum stała się mniej stabilna.

Analiza wypłacalności i płynności restauracji "Ferrum" odbędzie się w tabeli 3.

Tabela 3 - Analiza wypłacalności i płynności restauracji "Ferrum"

Odchylenie, (+ -, -), 2013 to

1. Wskaźnik płynności bieżącej (1-2)

2. Szybki stosunek (0,5-1)

3. Wskaźnik bezwzględnej płynności (0,2-0,4)

Jak widać z tabeli 3, wskaźnik bieżącej płynności nie spełnia standardów i wykazuje tendencję ujemną.

Szybki stosunek nie spełnia limitów normy (0,5-1) i ma tendencję ujemną. Absolutny wskaźnik płynności również osiąga standard, chociaż dynamika jest dodatnia, ale niewystarczająca. Tak więc restauracja "Ferrum" jest niepłynną i niewypłacalną organizacją, a zatem nie może liczyć na pożyczki na rozwój swojej działalności.

Analiza stabilności finansowej restauracji "Ferrum" wystąpi w tabeli 4.

Tabela 4 - Analiza stabilności finansowej restauracji "Ferrum"

Odchylenie, (+ -, -), 2013 to

1. Współczynnik autonomii (> 0,5)

2. Współczynnik koncentracji kapitału pożyczonego (0,7)

Jak widać z tabeli 4, wszystkie współczynniki nie spełniają standardów, a ich dynamika nadal oddziela je od granic regulacyjnych.

Jedynym wskaźnikiem, który spełnił normę w 2011 r. Jest współczynnik autonomii, był równy 0,52 ze standardem (> 0,5), ale potem zaczął gwałtownie spadać, a zatem można powiedzieć, że restauracja Ferrum ma niestabilną sytuację finansową stanowisko to w 2012 i 2013 roku pogarszać się.

Przeanalizujemy bezpieczeństwo restauracji "Ferrum" z własnym kapitałem obrotowym, gdzie można zauważyć, że stabilność finansowa restauracji "Ferrum" w latach 2011-2013 jest niestabilną, a nawet kryzysową sytuacją finansową. W tej pozycji restauracja "Ferrum" ma brak kapitału obrotowego i brak długoterminowych źródeł tworzenia zapasów. Konieczne jest, aby kierownictwo zidentyfikowało możliwości zmniejszenia rezerw, a także możliwość uzupełnienia źródeł powstawania rezerw i optymalizacji ich struktury.

Wykonaj analizę działalności restauracji "Ferrum" (tabela 5).

Tabela 5 - Wskaźniki działalności gospodarczej restauracji "Ferrum"

Odchylenie, (+ -, -), 2013 to

Stopa wzrostu,% 2013 do

1. Dochody, tysiąc rubli

2. Średnia roczna wartość aktywów, tysiąc rubli

3. Stosunek całkowitych oborach. kapitał (1: 2)

4. Średni roczny koszt aktywów obrotowych

5. Współczynnik oborach. aktywa obrotowe (1: 4)

6. Średni koszt wartości niematerialnych

7. Współczynnik powrotu niema. aktywa (1: 5)

8. Średni koszt kapitału własnego

9. Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (1: 8)

Jak widać z tabeli 5, stosunek całkowitego obrotu kapitałowego prawie nie zmienia się w 2013 r. W porównaniu do 2012 r., Ale rośnie w ciągu 2 lat o 72,77%. Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wzrósł w 2013 r. Tylko o 0,83%, za 2 lata 8,73%. Stopa zwrotu wartości niematerialnych i prawnych jest bardzo wysoka, ponieważ oceny oddziaływania są niewielkie, ale wzrosły o 5,48% tylko w 2013 r. W porównaniu do 2012 r.

Wskaźnik zwrotu z kapitału rośnie z 27,24 rubla. za 1 pocieranie. przychody w 2011 r. i 77,52 rubla. za 1 pocieranie. przychody w 2013 r. lub 2,8-krotne, tj. przy jednoczesnym obniżeniu kapitału własnego w restauracji "Ferrum" nadal zwiększa przychody, ale prowadzi to do obniżenia stabilności finansowej.

Analiza wskaźników zysku i rentowności pozwala nam ocenić efektywność firmy w kategoriach bezwzględnych (zysk) i względnych, które są mniej podatne na wpływ inflacji (rentowności).

Przeanalizuj zysk brutto lub dochód brutto restauracji "Ferrum" (tabela 6).

Tabela 6 - Analiza dochodów restauracji "Ferrum" na lata 2011-2013

Odchylenie, (+, -), 2013 to

Stopa wzrostu,% 2013 do

Dochody, tysiące rubli

Dochód brutto, tysiąc rubli

Poziom dochodu brutto,%

Jak widać z tabeli 6, przychody rosną szybciej niż dochód brutto:

195,28%> 189,32% - tempo wzrostu w latach 2013-2011

105,48%> 96,36% - stopa wzrostu w latach 2013-2012

Doprowadziło to do zmniejszenia poziomu dochodów brutto za dwa lata z 68,48% w 2011 r. Do 66,39% w 2013 r. Lub 8,64%.

Zbadaj zysk i rentowność restauracji "Ferrum" (tabela 7).

Tabela 7 - Analiza zysku i rentowności restauracji "Ferrum" na lata 2011-2013, tysiąc rubli.

Odchylenie, (+, -), 2013 to

Stopa wzrostu,% 2013 do

Przychody ze sprzedaży towarów

Zysk ze sprzedaży

Zysk przed opodatkowaniem

Jak widać z tabeli 7, udział przychodów ze sprzedaży towarów w przychodach zmniejsza się o 3,64% przez 2 lata, co jest cechą negatywną, natomiast spadek udziału kosztów dystrybucji o 2 lata o 0,6% jest odwrotny, ale dodatni. sprzedaż zmniejszyła się o 2,6% w ciągu 2 lat, brak innych przychodów i wzrost pozostałych kosztów negatywnie wpłynął na poziom zysku przed opodatkowaniem, który obniżył się o 16,6%, a poziom zysku netto o taki sam procent lub 16,6%.

Przeanalizuj wskaźniki rentowności w tabeli 8.

Tabela 8 - Wskaźniki rentowności restauracji "Ferrum" na lata 2011-2013. W tysiącach rubli

Zysk przed opodatkowaniem

Koszt towarów, robót i usług

Opłacalność głównej działalności

Zwrot z kapitału stałego

Zwrot środków produkcyjnych

Zwróć wszystkie zasoby

Jak widać z tabeli 8, wszystkie wskaźniki rentowności mają pozytywny trend, oprócz ROI trwałego kapitału, który spadł znacząco w latach 2012 i 2013. ze względu na to, że restauracja "Ferrum" w tych latach nie miała długoterminowych zobowiązań, a kapitał własny spadł. Pomimo pozytywnego bezwzględnego wzrostu wskaźników rentowności w 2013 r. W porównaniu z 2012 r. Można zauważyć, że są one ponad 2 razy mniejsze niż bezwzględny wzrost w 2013 r. W porównaniu z 2011 r., Co stanowi wzrost w 2012 r. W porównaniu z 2011 r. był bardziej znaczący.

Podsumujmy badania i wyciągnij wnioski na temat istniejących problemów w działalności restauracji "Ferrum", które negatywnie wpłynęły na rentowność.

Gospodarcza obsługa restauracji "Ferrum" jest reprezentowana tylko przez głównego księgowego, dlatego spełnia funkcje ekonomisty, ale z powodu dużego nakładu pracy księgowej funkcje ekonomisty nie są w pełni wykonywane. Prowadzi to do błędów w planowaniu finansowym, w tym niewystarczającej uwagi do analizy wskaźników wydajności, czyli zysków i rentowności, ponieważ restauracja Ferrum osiąga zyski, przychody rosną i wydaje się, że nie ma powodu do obaw, ale ważne jest, aby znać czynniki, co pozytywnie wpłynęło na ten wzrost i szczególnie ważne jest zidentyfikowanie czynników negatywnego wpływu na zyski i rentowność.

Wzrost zapasów towarów w barze, co prowadzi do nadwyżki, spadku obrotów, a zasoby finansowe nie są racjonalnie wykorzystywane, co oznacza, że ​​dochody, a ostatecznie i zyski i rentowność maleją. Spadek wydajności pracy miał negatywny wpływ na dochody, co ostatecznie doprowadziło do spadku zysków i rentowności. Konieczne jest znalezienie rezerw na wzrost wydajności pracy bez zwiększania liczby pracowników. Pomimo wzrostu produktywności filantarnej produktywność kapitału zmniejszyła się w 2013 r., Konieczne jest lepsze wykorzystanie istniejących funduszy. Rozwój innych placówek gastronomicznych w mieście i dzielnicy wymaga rozbudowy zakresu usług, dzięki czemu można skorzystać z usług gastronomicznych (catering). Duży udział i wzrost pozostałych kosztów prowadzi do spadku rentowności. Kosztuje zapłatę grzywien i kar za naruszenie wymagań ochrony przeciwpożarowej, wymogów wydatków zdrowotnych i inspekcji higiena, małżeństwa, opłat kradzieżą. Konieczne jest zmniejszenie tych kosztów.

Analiza wyników finansowych kawiarni

3. Zmniejszenie dochodów z powodu niższego efektywnego popytu

Stymulacja popytu dzięki innowacjom na rynku gastronomicznym

Opisujemy krótko zidentyfikowane problemy. Gospodarcza obsługa restauracji "Ferrum" jest reprezentowana tylko przez głównego księgowego, dlatego spełnia funkcje ekonomisty, ale z powodu dużego nakładu pracy księgowej funkcje ekonomisty nie są w pełni wykonywane. Prowadzi to do błędów w planowaniu finansowym, w tym niewystarczającej uwagi do analizy wskaźników wydajności, czyli zysków i rentowności, ponieważ restauracja Ferrum osiąga zyski, przychody rosną i wydaje się, że nie ma powodu do obaw, ale ważne jest, aby znać czynniki, co pozytywnie wpłynęło na ten wzrost i szczególnie ważne jest zidentyfikowanie czynników negatywnego wpływu na zyski i rentowność.

Wzrost zapasów towarów w barze, co prowadzi do nadwyżki, spadku obrotów, a zasoby finansowe nie są racjonalnie wykorzystywane, co oznacza, że ​​dochody, a ostatecznie i zyski i rentowność maleją.

Spadek wydajności pracy miał negatywny wpływ na dochody, co ostatecznie doprowadziło do spadku zysków i rentowności. Konieczne jest znalezienie rezerw na wzrost wydajności pracy bez zwiększania liczby pracowników.

Pomimo wzrostu produktywności filantarnej produktywność kapitału zmniejszyła się w 2014 r., Konieczne jest lepsze wykorzystanie istniejących funduszy.

Rozwój innych publicznych placówek gastronomicznych w mieście i dzielnicy wymaga rozszerzenia asortymentu dań w zależności od pory roku, biorąc pod uwagę różne grupy klientów.

Duża część innych wydatków prowadzi również do spadku rentowności. Są to wydatki związane z zapłatą grzywien i kar za naruszenie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wymaganiami stacji sanitarno-epidemiologicznej, gościnnością, wydatkami małżeńskimi, malwersacjami. Ważne jest, aby zmniejszyć te koszty.

Tak więc analiza działalności SP Karelin G.S. pokazał, że ta restauracja ma rezerwy na zwiększenie rentowności.

Analiza finansowej i gospodarczej działalności kawiarni

Badanie struktury organizacyjnej i produkcyjnej kawiarni-baru. Analiza wyników finansowych działalności, struktura źródeł i obrotów kapitałowych, działalność gospodarcza i rentowność. Ocena płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa.

Wysyłanie dobrej pracy w bazie wiedzy jest proste. Skorzystaj z poniższego formularza.

Studenci, absolwenci, młodzi naukowcy, którzy korzystają z bazy wiedzy w swoich badaniach i pracy będą Ci bardzo wdzięczni.

1. Ogólna charakterystyka kawiarni

2. Struktura organizacyjna i produkcyjna kawiarni-baru

3. Analiza wyników finansowych kawiarni

3.1 Analiza wskaźników finansowych

3.2 Analiza struktury źródeł kawiarni kapitałowych

3.3 Ocena płynności i wypłacalności

3.4 Analiza działalności gospodarczej i rentowności kawiarni

3.4.1 Analiza opłacalności kawiarni

3.4.2 Analiza obrotu kapitałowego

4. Sugestie dotyczące poprawy kondycji finansowej LLC "Zin"

obfitość rentowności obrotu finansowego

Głównym celem szkolenia praktycznego jest konsolidacja i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas szkolenia, nabycie praktycznych umiejętności w zakresie specjalizacji w przekształcaniu kawiarni w relacje rynkowe.

Ponieważ ta praktyka jest licencjatem, jest to etap pracy magisterskiej, podczas której dokonuje się selekcji, gromadzenia i analizy informacji na temat pracy magisterskiej.

W przypadku szkolenia praktycznego wybrano firmę Zin Limited Liability Company, która została utworzona i działa zgodnie z kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej, ustawą federalną "O spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością" i innymi aktami prawnymi Federacji Rosyjskiej.

Administracyjnie, LLC "Zin" znajduje się w Moskwie.

Obiekt studiów - kawiarnia-bar LLC "Zin"

Celem raportu jest przegląd głównych problemów i specyfiki działalności Zin LLC na rynku usług, w celu analizy finansowej i gospodarczej działalności kawiarni.

Zadania rozwiązane w tym raporcie:

- ogólny opis działalności kawiarni-baru;

- analiza struktury organizacyjnej kawiarni-baru;

analiza finansowa i ekonomiczna kawiarni;

propozycje poprawy sytuacji finansowej.

Do przeprowadzenia tego raportu wykorzystano metody z literatury naukowej dotyczącej zarządzania strategicznego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansami i analizy oraz ekonomiki kawiarni.

Raport składa się z trzech części, z których pierwsza opisuje działania kawiarni, druga opisuje strukturę organizacyjną i produkcyjną kawiarni, którą studiowałem podczas stażu.

W trzecim rozdziale załączonych danych sprawozdawczych przeprowadzono analizę sytuacji finansowej spółki za lata 2004-2005, wyciągnięto główne wnioski i sformułowano ogólny wniosek dotyczący działalności kawiarnianej kawiarni Zin.

1. Ogólna charakterystyka kawiarni

Cafe-bar "Zin" została założona w 2001 roku. Głównym celem fundacji jest wysoka jakość obsługi klienta. Dane naszej organizacji są następujące:

? Adres siedziby: 21059 Moskwa,

? Aktualny adres: 103009 Moskwa, ul.

Zgodnie z Kartą działania kawiarni-baru "Zin" to:

świadczenie usług cateringowych;

świadczenie usług zagregowanych usług rekreacyjnych, które spełniają ogólnie przyjęte standardy usług;

świadczenie usług zagregowanych usług rekreacyjnych, które spełniają ogólnie przyjęte standardy usług;

niezależne prowadzenie działalności gospodarczej w sposób określony prawem;

wynajem nieruchomości i zapewnienie nieruchomości do wynajęcia;

realizacja innych działań nie zabronionych przez obowiązujące prawo. Wszystkie działania Spółki są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem.

Kawiarnia-bar jest zarządzana przez wyłączny organ wykonawczy - dyrektora generalnego.

Stosunki pracownicze pracowników Spółki reguluje obowiązujące prawo pracy.

2. Struktura organizacyjna i produkcyjna kawiarni-baru

W chwili założenia firma składała się z 20 osób. Do tej pory liczba pracowników nieznacznie się zmieniła i wynosi 23 osoby.

Struktura organizacyjna organizacji pokazuje, że restauracja nadal zachowuje dualistyczne podporządkowanie (na przykład podporządkowanie szefów kuchni w tym samym czasie szefowi kuchni i dyrektorowi generalnemu, a także podporządkowanie sprzątaczek administratorowi sali i dyrektor generalny stawia ich w trudnej sytuacji i powoduje zamieszanie i niepewność, których instrukcje ). Konflikty między sprzątającymi i kelnerami okresowo pojawiają się w kolektywach, a korzenie tego problemu leżą również w dualności podporządkowania. Ten problem zasługuje na większą uwagę ze strony kierownictwa restauracji. Schemat pokazuje, że administrator sali, kierownik ds. Zaopatrzenia, szef kuchni i zastępca dyrektora ds. Finansów są na tym samym poziomie podporządkowania (zgodnie z moimi spostrzeżeniami, istnieją dość przyjazne relacje między nimi bez żadnych przecięć interesów) i często przekazują sobie wzajemne uprawnienia w zarządzaniu pracownikami niższego szczebla.

3. Analiza wyników finansowych kawiarni

3.1 Analiza wskaźników finansowych

Sprawdzenie spójności wskaźników ekonomicznych wykazało, że raport roczny jest przygotowywany prawidłowo, zweryfikowany i może być wykorzystany do analizy działalności finansowej kawiarni.

Analiza sytuacji finansowej firmy - to obliczenie, interpretacja i ocena zestawu wskaźników finansowych charakteryzujących różne aspekty organizacji.

Celem analizy jest uzyskanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych.

Główne zadania rozwiązane podczas analizy finansowej:

determinacja ("fiksacja") kondycji finansowej kawiarni w momencie badania;

identyfikacja trendów i wzorców w rozwoju kawiarni w badanym okresie;

definicja "wąskich" miejsc, które negatywnie wpływają na kondycję finansową kawiarni;

identyfikacja rezerw, które firma może wykorzystać do poprawy kondycji finansowej.

Główne obszary analizy:

analiza struktury bilansu i kapitału obrotowego netto

analiza płynności i stabilności finansowej

analiza rentowności i struktury kosztów

analiza wydajności pracy.

W zależności od zadania analiza może mieć różne stopnie szczegółowości w poszczególnych obszarach, ale w krótkiej formie konieczne jest przeprowadzenie analizy we wszystkich obszarach. Wynika to ze wzajemnych powiązań wskaźników: zmiana niektórych wskaźników może być konsekwencją zmiany w innych. Na przykład spadek rentowności często wiąże się z pogorszeniem obrotu aktywami.

W zależności od celów analizę finansową kawiarni można uzupełnić o inne opracowania (marketingowe, technologiczne).

Wyniki finansowe kawiarni charakteryzują się sumą zysków i poziomem rentowności. Im większa kwota zysku, tym wyższy poziom rentowności, im sprawniej działa firma, tym bardziej stabilna jest jej pozycja finansowa. Dlatego poszukiwanie rezerw w celu zwiększenia zysków i rentowności jest jednym z głównych zadań w każdej dziedzinie biznesu.

Głównymi źródłami informacji do analizy są dane analitycznego rozliczania wyników, "Raport zysków i strat" ​​(formularz nr 2), Raport o przepływie kapitału (formularz nr 3).

Analiza struktury i dynamiki wyników finansowych, OOO "Zin" odbędzie się na podstawie danych z tabeli nr 1.

Tabela 1 Dynamika wyników finansowych kawiarni LLC "Zin"

Wpływy ze sprzedaży towarów

Koszt sprzedaży towarów

Zysk ze sprzedaży (1-2-3-4)

Należne odsetki

Odsetki do zapłaty

Dochody z uczestnictwa w innych organizacjach

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe przychody pozaoperacyjne

Inne wydatki pozaoperacyjne

Zysk przed opodatkowaniem (5 + 6-7 + 8 + 9-10 + 11-12 + 13-14)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Bieżący podatek dochodowy

Płatności z tytułu ponownego obliczenia podatku dochodowego, kwoty należnych kar podatkowych

Zysk (strata) z lat ubiegłych (14-15-16)

Jak pokazują dane w tabeli, przychody ze sprzedaży w analizowanym okresie wzrosły o 542,419 rubli. (o 9,72%). Koszt produkcji w 2003 r. Wyniósł 40,7% dochodów. W 2004 r. Liczba ta spadła i wyniosła 36,83% przychodów.

Wysokość kosztów sprzedaży w 2004 r. Wzrosła o 126 466 rubli w porównaniu z rokiem poprzednim. (32,58%), a zarząd zmniejszył się o 25 925 rubli. (o 1177%). W wyniku tych zmian zysk ze sprzedaży w 2004 r. Wyniósł 3 160 363 rubli, czyli o 45 829 rubli. (16,96%) więcej niż w 2003 r.

Wzrost przychodów ze sprzedaży wiąże się ze wzrostem świadczenia usług w związku z wymianą i wprowadzeniem bardziej nowoczesnego sprzętu. Wzrost kosztów sprzedaży wynika ze wzrostu zamówień na dostawę produktów.

3.2 Analiza struktury źródeł kawiarni kapitałowych

Aby przeanalizować strukturę źródeł kapitału, LLC "Zin" wykorzystuje dane przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2. Analiza struktury źródeł finansowania

Stosunek kawiarni autonomicznej finansowej

Współczynnik obciążenia finansowego

Aktualny wskaźnik zadłużenia

Długoterminowy wskaźnik niezależności finansowej

własny + kapitał długoterminowy/

Wskaźnik pokrycia długu

Wskaźnik dźwigni finansowej

Wskaźnik autonomii finansowej pokazuje udział kapitału własnego w całkowitej walucie bilansowej. W 2004 r. Współczynnik ten, w porównaniu z rokiem poprzednim, obniżył się o 0,11 i wyniósł 0,75. Sugeruje to, że trzy czwarte aktywów kawiarni są zabezpieczone kapitałem.

Wskaźnik dźwigni pokazuje, ile aktywów kawiarni jest finansowanych z pożyczonego kapitału. W 2004 r. Liczba ta wzrosła o 11% i wyniosła 0,25. Sugeruje to, że jedna czwarta aktywów kawiarni została nabyta poprzez pożyczone środki.

Aktualny wskaźnik zadłużenia pokazuje, jaka część kapitału kawiarni jest zajęta przez krótkoterminowe inwestycje finansowe. W analizowanym okresie wskaźnik ten nieznacznie się zmienił - z 5% w 2003 r. Do 6% - w 2004 r.

Długoterminowa zależność finansowa pokazuje stosunek kapitału własnego i długoterminowego do całkowitej waluty bilansowej. Wartość tego współczynnika zmieniła się nieznacznie z 94% w 2003 r. Do 93% w 2004 r.

Wskaźnik pokrycia zadłużenia kapitału pokazuje, ile kapitału przekracza pożyczone (lub odwrotnie), to znaczy, ile rubli kapitału własnego spada na każdy rubel pożyczonego kapitału zainwestowanego w biznes. Jak pokazują obliczone dane w 2003 r., Liczba ta wyniosła 6,35, tj. Kapitał własny organizacji przekroczył pożyczone pieniądze o ponad 6 razy. W 2004 r. Wskaźnik ten zmniejszył się o połowę, ponieważ organizacja przyciągnęła dodatkowe pożyczone środki.

Wskaźnik dźwigni finansowej pokazuje stosunek kapitału pożyczonego do kapitału własnego. Wskaźnik ten jest odwrotnie proporcjonalny do wskaźnika kapitałów własnych.

Analiza stanu majątku LLC "Zin", struktura jego źródeł, potwierdza wniosek o pogorszeniu kondycji finansowej kawiarni. Pogorszenie to nastąpiło z powodu wzrostu udziału zobowiązań długoterminowych, aw konsekwencji zmniejszenia udziału funduszy własnych badanej kawiarni.

3.3 Ocena płynności i wypłacalności

Płynność (wypłacalność bieżąca) - jedna z najważniejszych cech kondycji finansowej organizacji, która determinuje możliwość terminowego regulowania rachunków, a tak naprawdę jest jednym ze wskaźników bankructwa. Wyniki analizy płynności są ważne zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników informacji o organizacji.

Celem analizy płynności jest ocena zdolności kawiarni do terminowego wywiązywania się z zobowiązań krótkoterminowych kosztem aktywów obrotowych.

Analiza płynności bilansu polega na porównaniu funduszy według aktywów pogrupowanych według stopnia zmniejszania się płynności, z krótkoterminowymi zobowiązaniami pasywnymi, które są pogrupowane według stopnia pilności ich spłaty:

A1 - najbardziej płynnymi aktywami są gotówka kawiarnia i krótkoterminowe inwestycje finansowe. Korzystając z kodów linii pełnej formy salda (numer formularza 1), możemy zapisać algorytm obliczania tej grupy:

A1 = p.250 + p.260. (1.1)

A2 - szybkie aktywa - należności krótkoterminowe

A3 - aktywa wolnobieżne - zapasy, VAT od nabytych wartości i innych aktywów obrotowych:

A3 = p.210 + p.220 + p.270 (1.3)

A4 - Aktywa niepłynne - aktywa trwałe i należności długoterminowe:

A4 = p.190 - p.230. (1.4)

Pogrupujemy aktywa salda i umieścimy je w tabeli 3.

Grupowanie aktywów kawiarni według płynności

krótkoterminowe inwestycje finansowe

należności krótkoterminowe

podatek od wartości dodanej

inne aktywa obrotowe

aktywa trwałe (bez pozycji ujętych w 3 gr.)

należności długoterminowe

Dane w tabeli pokazują, że w 2003 r. Kwota najbardziej płynnych aktywów wynosiła 350 947 rubli. lub 3,72% w strukturze aktywów kawiarni. W 2004 r., Zmniejszając przepływ gotówki z kawiarni o 1.76562 rubli. udział najbardziej płynnych aktywów w strukturze wszystkich aktywów kawiarni wynosił 1,28%.

Aktywa rynkowe to należności krótkoterminowe. Ich udział w 2003 r. Wynosił 17,62% w strukturze aktywów kawiarnianych, aw 2004 r. Ze względu na spłatę zadłużenia dłużników, zmniejszył się o 994765 rubli. a ich udział w aktywach kawiarni wynosił 4,89%.

Do grupy wolnych aktywów zalicza się zapasy, podatek od wartości dodanej i inne aktywa obrotowe. Ich kwota w 2003 r. Wynosiła 1479193 rubli. a udział w aktywach kawiarni wynosi 15,69%. W 2004 r. Ich kwota wzrosła o 50 79898 rubli. a ich udział w strukturze aktywów kawiarni wynosił 14,58%.

Grupa aktywów niepłynnych obejmuje aktywa trwałe i należności długoterminowe. Udział tej grupy aktywów w strukturze wszystkich aktywów kawiarni w 2003 r. Wyniósł 62,96%. W 2004 r. Ze względu na wzrost wartości aktywów trwałych (zakup nowego sprzętu) o 4.870.946 RUB. ich udział w aktywach kawiarni wzrósł do 79,26%.

Zobowiązania bilansu są pogrupowane według stopnia pilności ich płatności:

F1 - najpilniejsze zobowiązania to zobowiązania, inne zobowiązania, a także pożyczki, które nie są spłacane w terminie:

F2 - zobowiązania krótkoterminowe - pożyczki krótkoterminowe i pożyczone środki:

F2 = p. 610 + s. 660. (1.6)

F3 - zobowiązania długoterminowe - kredyty długoterminowe i pożyczone, zobowiązania z tytułu dywidend oraz rezerwy na przyszłe wydatki:

F3 = p.590 + str. 630 + p. 650 (1.7)

F4 - zobowiązania trwałe - kapitał własny (udziałowy), który jest stale do dyspozycji kawiarni:

F4 = p.490 + p.640. (1.8)

Grupowanie zobowiązań przedstawiono w tabeli 4.

Kawiarnia zobowiązań grupy według stopnia pilności spłaty zobowiązań

pożyczki krótkoterminowe

pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

długoterminowe kredyty bankowe

zadłużenie uczestnikom w wypłacie dochodu

rezerwy na przyszłe wydatki

odroczony dochód

Z danych w tabeli wynika, że ​​w 2004 r. Kwota najpilniejszych zobowiązań, w tym zobowiązań, wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 119 898 rubli. a jego udział w strukturze zobowiązań w 2003 r. wynosił 4,2%.

Ponieważ w 2003 i 2004 r. Spółka nie posiadała żadnych innych zobowiązań krótkoterminowych, grupa zobowiązań krótkoterminowych składa się z pożyczek i kredytów krótkoterminowych. W 2003 r. Ich kwota wynosiła 18 581 rubli. lub 0,2% w pasywach. W 2004 roku firma otrzymała pożyczkę w wysokości 232964 rubli. do zakupu sprzętu. W rezultacie nastąpił wzrost udziału zobowiązań krótkoterminowych w aktywach ogółem do 1,85%.

Zobowiązania długoterminowe są reprezentowane przez długoterminowe pożyczki banku i rezerwy na przyszłe wydatki. Wielkość tej grupy zobowiązań wyniosła w 2003 r. 811,895 rubli. lub 8,61% wszystkich zobowiązań kawiarnianych. W 2004 r. Organizacja otrzymała dodatkowe pożyczki długoterminowe w wysokości 1 806 620 rubli. a ich udział w zobowiązaniach w tym okresie wyniósł 19,2%

Zobowiązania trwałe obejmują kapitał własny i przychody przyszłych okresów. W 2003 r. Udział tej grupy zobowiązań w ich łącznej wartości wyniósł 86,39%. W 2004 r., W związku ze wzrostem kwoty zysków zatrzymanych, ich udział w zobowiązaniach wyniósł 74,76%.

Aby określić płynność bilansu, należy porównać wyniki poszczególnych grup dla aktywów i pasywów. Tradycyjnie saldo uważa się za absolutnie płynne, jeśli ma miejsce system wskaźników:

2003 2004

Jak widać na podstawie przedstawionych wskaźników, ani w 2003 r., Ani w 2004 r. Saldo kawiarni można uznać za absolutnie płynne. Ponadto, z powyższych nierówności można zauważyć, że w 2004 r. Pozycja kawiarni uległa pogorszeniu, ponieważ kwota zobowiązań długoterminowych w tym okresie nie obejmuje kwoty krótkoterminowych.

Aby ocenić płynność i wypłacalność w krótkim okresie, oblicza się następujące wskaźniki:

-wskaźnik bieżący

- pośredni wskaźnik płynności

- bezwzględny wskaźnik płynności

Obliczenia tych współczynników podano w tabeli №5.

Wskaźniki płynności w kawiarni

bezwzględny wskaźnik płynności

szybki stosunek

wskaźnik bieżący

Bezwzględny (chwilowy) wskaźnik płynności odzwierciedla zdolność organizacji do pokrycia zobowiązań krótkoterminowych kosztem wolnych środków pieniężnych i krótkoterminowych inwestycji finansowych. Wskaźnik bezwzględnego wskaźnika płynności na koniec 2004 r. Wyniósł 0,21, przy normie tego wskaźnika wynoszącej 0,2-0,3. Oznacza to, że na koniec 2004 r. Przedsiębiorstwo może spłacić 21% swoich krótkoterminowych zobowiązań kosztem gotówki i papierów wartościowych.

Stosunek pośredniego wskaźnika płynności 0,7-1. W badanym przedsiębiorstwie wskaźnik ten wynosił: w 2003 r. - 4,27, w 2004 r. - 1,02. Wartości te wskazują, że zarówno w 2003 r., Jak iw 2004 r. Przedsiębiorstwo może spłacić wszystkie krótkoterminowe zobowiązania w krótkim czasie kosztem środków pieniężnych i inwestycji krótkoterminowych.

Aktualny wskaźnik płynności pokazuje, jaką część zobowiązań krótkoterminowych spółka może spłacić, uruchamiając wszystkie swoje aktywa płynne. Stosunek tego stosunku jest większy niż 2.

Jak pokazują obliczenia w 2003 r., Wartość tego współczynnika wynosiła 7,71. W 2004 r. Wskaźnik płynności bieżącej zmniejszył się o 2,77 i wyniósł 4,94.

Nadwyżka aktywów obrotowych nad krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi zapewnia zapas zapasowy, aby zrekompensować straty, które jednostka może ponieść przy lokowaniu i likwidowaniu wszystkich aktywów obrotowych innych niż gotówka. Im większa wartość tego wskaźnika, tym większe zaufanie wierzycieli, że długi zostaną spłacone.

W ten sposób obliczenie wskaźników płynności potwierdziło powyższy wniosek, że w 2004 r. Sytuacja finansowa kawiarni uległa pogorszeniu, ale nadal pozostaje w normalnym zakresie.

3.4 Analiza działalności gospodarczej i rentowności kawiarni

Jak wiesz, kapitał jest w ciągłym ruchu, przechodząc od jednego etapu obwodu do drugiego:

W pierwszym etapie kawiarnia nabywa niezbędne środki trwałe, zapasy produktów towarowych, a po drugie środki te są wykorzystywane do płacenia pracownikom, płacenia podatków, płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych wydatków. Ten etap kończy się sprzedażą produktów klientom i otrzymaniem środków na produkty wysłane na konto kawiarni. Im szybszy kapitał tworzy obwód, tym więcej produktów kupuje i sprzedaje z tą samą ilością kapitału. Opóźnienie w przepływie środków na każdym etapie prowadzi do spowolnienia obrotów, wymaga dodatkowych inwestycji funduszy i może spowodować znaczne pogorszenie sytuacji finansowej.

Efekt osiągnięty w wyniku przyspieszenia obrotów wyraża się przede wszystkim wzrostem przychodów ze sprzedaży bez dodatkowego przyciągania środków finansowych. Ponadto, w związku z przyspieszeniem obrotów kapitałowych następuje wzrost kwoty zysku, ponieważ zwykle powraca on do pierwotnej formy pieniężnej przyrostowo. Jeżeli sprzedaż produktów jest nieopłacalna, przyspieszenie obrotu funduszy prowadzi do pogorszenia wyników finansowych. Z tego, co zostało powiedziane, wynika, że ​​należy dążyć nie tylko do przyspieszenia przepływu kapitału na wszystkich etapach obiegu, ale także do maksymalizacji jego zwrotu, co skutkuje wzrostem zysku o jeden rubel kapitału. Osiąga się to poprzez racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie wszystkich zasobów, zapobiegając przekroczeniu kosztów, strat na wszystkich etapach obiegu. W rezultacie kapitał powróci do pierwotnego stanu w większej ilości, czyli z zyskiem.

Analizę efektywności wykorzystania kapitału charakteryzuje jego opłacalność (rentowność) - stosunek kwoty zysku do wartości nieruchomości.

3.4.1 Analiza opłacalności kawiarni

Obliczanie wskaźników rentowności kawiarni podano w tabeli 6.

Top